Algemene voorwaarden

Tooddoc – Algemene Gebruiksvoorwaarden

Geldig sinds: 01/06/2018

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") regelen uw gebruik van de website tooddoc.com (de "Website") en de Tooddoc App (de ‘App)

De Website en App zijn eigendom van en wordt beheerd door bvba Tooddoc , met maatschappelijke zetel op volgend adres: 113 Rue de Bruxelles te Genappe, geregistreerd onder nr 0696.989.144 en met als BTW nr BE0696.989.144. Verderop kan naar Tooddoc bvba worden verwezen als ("Tooddoc", "wij", "ons" of "onze").

Gelieve deze Voorwaarden aandachtig te lezen. Door de raadpleging en het gebruik van de Website wordt u geacht de Voorwaarden te hebben begrepen en aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, dient u onze Website en App niet te gebruiken.

Door het gebruik van de Website en of App , aanvaardt u wettelijk gebonden te zijn door deze Voorwaarden en aanvaardt u de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid

Wijzigingen aan de Voorwaarden

h2>

Tooddoc behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, ieder deel van de Website, de App, de Informatie of deze Voorwaarden te wijzigen. Gelieve de Website en App regelmatig te raadplegen voor wijzigingen aan deze Voorwaarden. De datum bovenaan deze webpagina geeft aan wanneer deze Voorwaarden het laatst werden aangepast. Door de Website en of App te blijven gebruiken, aanvaardt u gebonden te zijn door de gewijzigde Voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met gewijzigde Voorwaarden, dient u de Website en App niet langer te gebruiken na de datum waarop de wijzigingen in voege treden.

Disclaimer

De Website en alle materiaal en informatie beschikbaar via de Website en App worden in huidige staat ("as is" en "as and when") aangeboden. Tooddoc garandeert niet de juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, tijdloosheid, volledigheid, uitoefening of toepasselijkheid van een bepaald doel van de Website en of App, noch enig materiaal of informatie beschikbaar via de Website en of App. Het is uw verantwoordelijkheid u ervan te vergewissen dat de Website en App geschikt zijn voor de door u beoogde doeleinden. Geen enkele verantwoordelijkheid wordt aanvaard door of voor rekening van Tooddoc voor enige fouten, weglatingen of enige onjuist materiaal of informatie op de Website en App. Bovendien garandeert Tooddoc niet dat de Website en App, noch enig materiaal of informatie ononderbroken of juist is of dat enige gebreken verbeterd zullen worden.

U erkent en aanvaardt tevens dat de werking van de Website en App afhankelijk zijn van de goede en effectieve werking van het internet en andere apparatuur en diensten van derden, en dat wij daarvoor niets garanderen en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Hoewel Tooddoc ervoor probeert te zorgen dat de informatie op deze Website en App juist en up-to-date zijn, is Tooddoc niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit of in verband met het raadplegen of gebruiken van de Website en App, met dien verstande dat niets hierin de aansprakelijkheid beperkt voor verliezen die niet mogen worden uitgesloten of beperkt zijn onder toepasselijk recht.

In geen geval is Tooddoc aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot goodwill, bedrijfsverlies, enz.), of enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, zij het onder een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website en App of een van de geleverde informaties.

Koppeling

Websites of webpagina's waarmee deze Website en App gekoppeld zijn, zijn enkel voor informatie doeleinden en werden niet nagekeken door Tooddoc. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van zulke websites of webpagina's, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor enige verliezen of boetes die het gevolg zijn van het gebruik van enige koppelingen of het vertrouwen op de inhoud van externe websites dat met deze Website gekoppeld zijn of die opgenomen zijn in deze Website. Tooddoc onderschrijft de inhoud van externe websites die leiden naar deze Website of zijn opgenomen in deze Website niet en is hier niet voor verantwoordelijk.

Het is niet toegestaan deze Website en App te kaderen, koppelen, dieplinken aan enige andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien u een kader, koppeling of dieplink naar onze Website wenst op te stellen, gelieve Hello@Tooddoc.com te contacteren.

Indien u de Website of App wil delen op andere websites of via sociale media, zijn de regels van die derden (met in begrip van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van toepassing. Indien u enige vragen hebt in verband met de regels van de website van derden, zullen wij u doorvewijzen naar deze derden.

Computervirussen, wormen en Trojaanse paarden

Tooddoc gebruikt redelijke inspanningen om de Website en App te beschermen tegen computervirussen, wormen en Trojaanse paarden. Tooddoc garandeert niet dat de Website en App vrij zijn van computervirussen, wormen en Trojaanse paarden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de overdracht van enige computer virussen, wormen of Trojaanse paarden via de Website, App of via enige bestanden die voor u op de Website en App ter beschikking staan om te downloaden. Deze zijn inderdaad onderworpen aan permanente veranderingen om de werking ervan te verbeteren en kan onderhevig zijn aan storingen, pauzes, bugs, spyware, typefouten, slechte vertalingen, technische onderbrekingen, een server crash of de uitval van een netwerk.

Publiciteit op de Website en App

Tooddoc beperkt de reclame op haar Website en App; niettemin, voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de Website en App is dit noodzakelijk. Wanneer deze advertenties een koppeling bevatten naar de website van een derde, is Tooddoc niet verantwoordelijk voor de acties van de website van dergelijke derden, deze is als enige verantwoordelijk voor zijn prijs, lay-out, diensten, locatie, reputatie, etc.

Toegang tot de Website

Tooddoc behoudt zich eenzijdig het recht voor om elke natuurlijke of rechtspersoon uit te sluiten of de toegang tot de Website en App te verbieden indien deze handelt in strijd met de Voorwaarden van de Website en App of indien deze gebruik maakt van de Website of App op een kwaadaardige manier. Tooddoc zal eveneens de toegang tot de Website verbieden aan iedereen die de goede reputatie van de Website probeert te schaden of die de intellectuele rechten van derden schenden.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de Website, de App en het auteursrecht op alle opgeslagen materiaal, weergegeven en toegankelijk op de Website en App is eigendom van Tooddoc of naar behoren door een derde in licentie gegeven. Al deze rechten worden voorbehouden.

Tooddoc verbiedt de onttrekking en/of het hergebruik van het geheel of een substantieel deel op kwalitatief en kwantitatief vlak, van de inhoud van de Website en App.

Het is toegestaan informatie van de Website en App te downloaden, printen, tijdelijk op te slaan, op te halen en weer te geven op een computer scherm (of in geval van een podcast of een RSS feed op een mobiele telefoon of iPoD), individuele pagina's op papier uit te drukken (maar niet te fotokopiëren), en zulke pagina's in elektronische vorm op een schijf op te slaan (maar niet op enige andere server of ander opslagapparaat verbonden met het netwerk) voor uw persoonlijk gebruik.

Het is niet toegestaan (behalve indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen) om informatie op deze Website en App of enig deel ervan aan te passen of te wijzigen en de informatie of enig deel ervan mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepost, uitgezonden, of op enige andere manier overgedragen aan derden voor commerciële doeleinden.

Bescherming van persoonsgegevens en online privacybeleid

Wij kunnen bepaalde basisinformatie vereisen die u als individu identificeert ("Persoonlijke Informatie"), zoals ondermeer uw naam, telefoonnummer, adres, e-mail adres en andere, om u in staat te stellen om van specifieke door ons aangeboden diensten te genieten. Wij zullen dergelijke Persoonlijke Informatie enkel gebruiken om informatie die u heeft aangevraagd te verlenen of voor andere doeleinden uiteengezet in deze Voorwaarden.

Ten einde uw privacy beter te beschermen, voorzien wij een Privacybeleid dat onze online informatiepraktijken uiteenzet, alsook de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt op of in verband met deze Website en App. Klik hier LINK in een kopie van dit Privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze Voorwaarden, weer te geven en/of een kopie af te printen. Door deze Voorwaarden te aanvaarden wordt u tevens geacht de bepalingen van het Privacybeleid te hebben aanvaard.

Nietigheid en/of onafdwingbaarheid

Indien deze Voorwaarden, of een deel ervan onwettelijk, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zouden worden verklaard, dan zullen zij, in de mate dat zij onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, geacht worden uit de Voorwaarden te zijn verwijderd en de overige Voorwaarden zullen overeind, volledig van kracht en bindend blijven.

Omstandigheden buiten onze wil

Tooddoc zal niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuken op deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten onze wil vallen.

Downloaden van bestanden

Bepaalde bestanden of informatie kunnen van deze Website worden gedownload. Deze bestanden of informatie zijn onderworpen aan deze Voorwaarden en in het bijzonder het artikel met betrekking tot "Intellectuele eigendom".

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel.